Lille

Buitenplaats bij natuurreservaat

Situatie

 • gelegen: Kempen, gemeente Lille
 • oppervlakte +- 1 hectare
 • aansluitend tegen natuurgebied Visbeekvalei
 • moerassen, bossen, droge en natte heide, gagelstruwelen, ruigten, graslanden kwelrijke hooilanden bepalen dit waardevol, gevarieerd gebied.
 • beheersmaatregelen voor onder andere behoud van adders, kleine ijsvogelvlinder ...
 • terrein met veel uitzonderlijke aanwezige en potentiele natuurwaarden.

Uitgangspunt

 • integratie buitenverblijf in landschappelijk waardevol kader.
 • respecteren - stimuleren aanwezige natuurwaarden.
 • koppelen menselijke – natuurwaarden.

Aanpak

 • Inplanting bungalow volgens stedenbouwkundige - gemeentelijke voorschriften. Materiaalkeuze , vormgeving en gebruik bungalow vanuit ecologische insteek.
 • Aanwezige vegetatie & natuurwaarden in kaart gebracht. Inschatting van potentiele natuurontwikkeling gemaakt. Doelstellingen op middel en lange termijn bepaald.
 • Intense samenwerking met begeesterde klant. Maai- en verschralingsbeheer, gericht bijsturen van spontane vegetatieontwikkeling, inzaaien ecologische bloemenmengsels, aanplantingen met streekeigen beplantingen, aanleg takkenrillen, insectenhotels, vormden hierbij de sleutelwoorden.